مدیر فروش شرکت ارایشی بهداشتی 20 مشاهده

Job Expired

شرکتبازرگانیوسمهسورا،واردکنندهمحصولاتتخصصیکاشتناخن،ابزارالاتودستگاهایمربوطه،جهتتکمیلتیمفروشخودبهیککارشناسفروششهرستانباسابقهکاریمرتبطدعوتبههمکاریمینماید.

شرایطاحراز:

_سابقهکاریمرتبط

_ منظمومنظبت

_ داشتنروحیهکارتیمی

_کاملاآراستهباتکنیکفنبیانوارتباطقوی

حداقلمدرکتحصیلی  دیپلم

پلاندرآمد:

حقوقثابت

حقجذب

بیشتریندرصدپورسانت

قراردادکتبی

پاداشهایماهانه

بیمه

02166425715داخلی۲ویاباشمارههمراه

09120037409

تماسحاصلوبرایارسالرزومهیاتعیینوقتمصاحبهاقدامنمایید

سپاس🙏🏻

اطلاعات بیشتر

  • این کار تمام شده است!
شغل های مشابه را به من ایمیل کن
نمایش 1–0 از 0 شغل

چیزی پیدا نشد

اشتراک گزاری این شغل
اطلاعات شرکت
تماس با ما

 

 

 

رسالت اصلی کارباما در راستای ایجاد فرصت‌های برابر جهت استخدام و بکارگماری سرمایه‌های انسانی توانمند بنا نهاده شده است.

تماس با ما

شرکت کاریابی کارباما

ایران . تهران . جردن

contact@karbamaa.com